Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich szczebli mają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku edukacyjnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia z wykorzystaniem sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są ważne, bo na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszelkie dni szkolne. Pracownicy szkoły mają natomiast ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w momencie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego familii konsorcjum ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania z reguły pokrywają szkody poniesione przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeśli pozostaną zrealizowane warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu